Avatar

Rt. Rev. Dr. Abraham Mar Paulos Episcopa

 President and Diocesan Bishop

 516-377-3311

 516-377-3322

 2320 S. Merrick Avenue, Merrick, New York 11566

Avatar

Rev. George Abraham

 Diocesan/Bishop's Secretary

 516-377-3311

 516-754-6110

 2320 S. Merrick Avenue, Merrick, New York 11566

Avatar

Mr. George P. Babu

 Diocesan Treasurer

 718-690-0230

 718-347-8239

Avatar

Rev. Christopher Phil Daniel

 516-377-0188

 732-754-8131

Avatar

Rev. Biju P. Simon

Avatar

Mrs. Thankam Vinu George

Avatar

Mrs. Libby Skariah

Avatar

Mr. Koruthu Mathew

Avatar

Dr. Reshma Phillips

Avatar

Dr. Mariamma Abraham

Avatar

Mr. John Titus

Avatar

Dr. Shijy Alex

Avatar

Mr. John Thomas

Avatar

Mr. John Mathai, Jr.

Avatar

Mr. Roy C. Thomas